آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قبولی نویس؛ پذیرش نویس؛ قبول کنندهٔ برات


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
قبولی نویس؛ پذیرش نویس؛ قبول کنندهٔ برات

واژه انگلیسی
Acceptor

توضیحات
شخصی که با پذیره نویسی برات پرداخت آن را در سررسید تعهد می‌کند.