آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هیئت اتاق پذیرش دهنده، قبولی‌نویس


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
هیئت اتاق پذیرش دهنده، قبولی‌نویس

واژه انگلیسی
Accepting House Committee

توضیحات
در انگلستان، هیئت اتاق پذیرش شامل ۱۸ بانک بازرگانی است.