آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مؤسسهٔ پذیرش‌دهنده یا قبولی‌نویس


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
مؤسسهٔ پذیرش‌دهنده یا قبولی‌نویس

واژه انگلیسی
Accepting House

توضیحات
مؤسسهٔ مالی و عموماً کمپانی خصوصی است که برات‌ها را می‌پذیرد و ظهرنویسی می‌کند.