آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترشی‌دوست ، اسیدگرا ، اسیددوست


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
ترشی‌دوست ، اسیدگرا ، اسیددوست

واژه انگلیسی
Acidophile

توضیحات
یاخته‌ای است که میانمایهٔ (سیتوپلاسم) آن حاوی ذرّاتی است که به‌وسیلهٔ رنگ‌های اسیدی؛ مثل ، ائوزین رنگ می‌گیرد؛ مثل ، برخی از گویچه‌های سفید خون.