آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بدون کیلوس


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
بدون کیلوس

واژه انگلیسی
Achylous

توضیحات
مایع شیر مانندی است که از هضم موادّ غذائی حصل می‌شود و در روده باریک جذب می‌گردد. این مایع حاوی لنف و ذرات تری‌ گلیسرید بوده و در حالت امولسیون پایدار است. deficient in chyle