آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اجسام کیتونی ، اجسام ستنی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
اجسام کیتونی ، اجسام ستنی

واژه انگلیسی
Acetone bodies

توضیحات
مواد شیمیائی که محصول واسطه در متابولیسم اسیدهای چرب هستند و معمولاً به مقدار کم در خون یافت می‌شوند. سطح این مواد در بیماری قند (انسان ) و کیتوسیس (نشخوار کنندگان ) در خون و ادرار بالا می‌رود. این مواد از تجزیه ناقص اسیدهای چرب اسیدهای آمینه در بدن ایجاد می‌شوند و عبارتند از: استون(استن) ، اسیداستواستیک و اسیدبناهیدروکسی‌بوتیریک ، وجود این مواد در ادرار تک‌معده‌ای‌ها حالت حادّ دیابت را نشان می‌دهد ، زیرا اینها اسیدهای ناپایدار بوده و حالت خنثی این اسیدها نیز سمّی‌اند و اگر مقدار آنها در خون بالا رود ، حیوان رو به اغما و مرگ می‌رود. Ketone bodies