آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استوگلیسریدها


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
استوگلیسریدها

واژه انگلیسی
Acetoglycerides

توضیحات
این مواد با تری گلسیریدها در داشتن یک و گاهی دو اسید چرب زنجیر بلند متصل به مولکول گلیسرول که با اسیداستیک جایگزین شده‌اند اختلاف دارند. این مواد چرب نبوده و نقطه ذوب آنها پائین‌تر از تری گلیسریدهای معادل است. partial glyceride esters