آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آلکالوز


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
آلکالوز

واژه انگلیسی
Alkalosis

توضیحات
نوعی اختلاف متابولیکی که با بالارفتن غلظت قلیا در خون یا کاهش اسیدیتهٔ خون مشخص می‌شود. آلکالوز ممکن است در نتیجهٔ استفراغ ، استعمال یا خوردن ترکیبات قلیائی کنندهٔ؛ مثل ، بی‌کربنات سدیم یا تنفس فوق‌العاده عمیق آنها ایجاد شود.