آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آلکالوئیدها


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
آلکالوئیدها

واژه انگلیسی
Alkaloids

توضیحات
ترکیبات آلی ازته‌ای هستند که در تعدادی از گیاهان دولپه‌ای؛ مانند ، خانوادهٔ سیب‌زمینی (solanaceae) و خانوادهٔ خشخاش (papaveracea) یافت می‌شوند. آتروپین ، کوکائین ، مُرفین ، استریکنین ، نیکوتین و کوئینین از انواع آلکالوئیدها هستند. الکالوئیدها واکنش قلیائی داشته و عموماً در الکل ، اتر و کلروفرم حل می‌شوند. این ترکیبات با یُدیُدوره رسوب می‌کنند.