آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پاک‌کننده قلیایی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
پاک‌کننده قلیایی

واژه انگلیسی
Alkaline detergent

توضیحات
نوعی مادهٔ پاک کننده که به‌صورت محلول با آب واکنش مشخص قلیائی از خود نشان می دهد. تری سدیم فسفات Na۲CO۳؛ و براکس Na۲B۴O۷.۱۰H۲O مثال‌هائی از پاک کننده های قلیائی هستند.