آفتاب

واژه نامه های آفتاب

باز ، قلیا ، قلیایی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
باز ، قلیا ، قلیایی

واژه انگلیسی
Alkali

توضیحات
هر یک از بازهای مختلف؛ هیدروکسید مواد معدنی قلیائی و آمونیم که باعث خنثی شدن اسیدها و تشکیل نمک و نیز تغئیررنگ کاغذ لیتموس قرمز به آبی می‌گردد. Alkaline.