آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خانوادهٔ تیرکمان آبی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
خانوادهٔ تیرکمان آبی

واژه انگلیسی
Alismataceae

توضیحات
گیاهنی هستند آبزی و بدون شیرابه یا لاتکس ، با ساقهٔ منفرد گل دهنده؛ برگ‌های غالباً پهن؛ گل آذین معمولاً دارای انشعابات زیاد و ندرتاً یک چتر ، گل‌های یک جنسی ، منظم ، ۳ گلبرگ ، ۳ کاسبرگ ، ۶ برچه یا بیشتر ، تخمدان فوقانی ، ۱ تا ۲ تخمک ، تمکن قاعده‌ای یا حاشیه‌ای و میوهٔ فندقه. بومی مناطق معتدله و گرم.