آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انواع پذیرش ، قبولی، تعهد


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
انواع پذیرش ، قبولی، تعهد

واژه انگلیسی
Acceptance, Types of

توضیحات
حساب پذیرش؛ حساب قبولی Acceptance account برات رفاقتی؛ پذیرش دوستانه Accommodation acceptance برات بانکی (با امضای متعهد و بانک) پذیرفته شده Bank acceptance برات با ضمانت‌نامه؛ پذیرش تضامنی، برات تضامنی Collateral acceptance حق العمل پذیرش؛ کارمزد قبولی Commission for acceptance برات قبولی بدون قید و شرط General (clean) acceptance در صورت خودداری از پذیرش In default of acceptance مسئولیت پذیرش مشتریان؛ Liabilities of customers for acceptance متعهد بودن مشتریان به پذیرش برات جزئاً پذیرفته شده Partial acceptance برات مشروط Qualified acceptance شرایط پذیرش Terms of acceptance برات تجاری قبول شده Trade acceptance برات بدون پوشش Uncovered acceptance