آفتاب

واژه نامه های آفتاب

طاقگان درهم‌‌‌تابیده ، قوس‌‌‌بند درهم‌‌‌تابیده


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
طاقگان درهم‌‌‌تابیده ، قوس‌‌‌بند درهم‌‌‌تابیده

واژه انگلیسی
Interlacing arcade

توضیحات
قوس‌‌‌های متکی به تکیه‌‌‌گاه‌‌‌های متناوب که در یک ردیف واقع هستند و قوس‌‌‌ها در محل تقاطق یکدیگر را می‌‌‌پوشانند. هم‌‌‌چنین نگاه کنید به intersecting arcade.