آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیستم دفت فاضلاب منفرد


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
سیستم دفت فاضلاب منفرد

واژه انگلیسی
Individual sewage-disposal system

توضیحات
سیستمی تشکیل‌‌‌شده از مخازن فاضلاب و تأسیسات دفع فاضلاب ، که برای یک ساختمان ، مؤسسه و مانند آن طراحی‌‌‌شده و به شبکهٔ فاضلاب عمومی متصل نیست.