آفتاب

واژه نامه های آفتاب

از پیش ، پیشاپیش؛ به دلیل قبلی؛ دلیل مقدم و نامبتنی بر تجربه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
از پیش ، پیشاپیش؛ به دلیل قبلی؛ دلیل مقدم و نامبتنی بر تجربه

واژه انگلیسی
A Priori

توضیحات