آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ضریب شتابنده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
ضریب شتابنده

واژه انگلیسی
Accelerator Caefficient

توضیحات
مضربی که سرمایه‌گذاری جدید در واکنش نسبت به تغییر درآمد بدان میزان افزایش می‌یابد. ن.ک: Acceleration principle