آفتاب

واژه نامه های آفتاب

واحد مسکونی وفق‌پذیری


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
واحد مسکونی وفق‌پذیری

واژه انگلیسی
Adaptable dwelling unit

توضیحات
هریک از واحدهای مسکونی که در مسیر دسترسی قرار دارد و طوری تجهیز شده است که می‌توان با حداقل تغییرات سازه‌ای آن را برای کاربری افرادی با هر نوع معلولیت جسمانی آماده کرد.