آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قوس شاخ بزی ، قوس جناغی


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
قوس شاخ بزی ، قوس جناغی

واژه انگلیسی
Acute arch, lancet arch

توضیحات
قوس نوک تیز که فاصلهٔ مراکز آن از پهنای قوس بیشتر است.