آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اَسِتون


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
اَسِتون

واژه انگلیسی
Acetone

توضیحات
حلٌالی به شدت آتشگیر که به سرعت تبخیر می‌شود در ساخت لاک ، موادرنگ بر ، تینر و مانند آن به کار می‌رود.