آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نورپردازی متمرکز


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
نورپردازی متمرکز

واژه انگلیسی
Accent lighting

توضیحات
هر نوع نورپردازی جهت‌دار که در آن بر شیء خاص تأکید می‌شود ، یا توجه بیننده را به ناحیه‌ای خاص معطوف کند.