آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شتاب


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
شتاب

واژه انگلیسی
Acceleration

توضیحات
۱آهنگ تغییر سرعت جسمی متحرک.۲ آهنگ تغییر ، به ویژه تسریع انجام فرآیندی از قبیل سخت شدن ، گیرش ، با ایجاد مقاومت در بتن.