آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تندگیرکن بتن


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
تندگیرکن بتن

واژه انگلیسی
Accelerating admixture

توضیحات
نوعی ماده که به بتن اضافه می‌کنند تا سرعت گیرش یا ایجاد مقاومت اولیه را در آن افزایش دهد.