آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زبانهٔ لب‌به‌لب


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
زبانهٔ لب‌به‌لب

واژه انگلیسی
Abutting tenon

توضیحات
هریک از دو زبانه‌ای که از دو طرف مقابل وارد کام مشترکی می‌شوند ، به طوری که با هم تماس پیدا کنند.