آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بنچاق


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
بنچاق

واژه انگلیسی
Abstract of title

توضیحات
تاریخچهٔ مختصر مالکیت یک زمین ، از واگذاری اولیه ، همراه با تغییرات مالکیت ، و ذکر همه مواردرهن ، بدهی حقوق مختلف و غیره که در ملک مورد نظر تأثیر دارند.