آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کانال جمع‌آوری آب


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
کانال جمع‌آوری آب

واژه انگلیسی
Absorption trench

توضیحات
کانالی حاوی سنگدانه‌ درشت و لولهٔ سفالی توزیع ، که پساب مخزن فاضلاب می‌تواند در آن جریان داشته باشد این سیستم با خاک پوشانده می‌شود.