آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زوئیتریون


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
زوئیتریون

واژه انگلیسی
Zwitterion

توضیحات
اصطلاحی است برای توصیف خواص اسیدهای آمینه. وقتی اسیدهای آمینه در یک محلول یونیزه می‌شوند ، برحسب نیاز محلول ، به صورت اسید یا باز عمل می‌کنند. این خاصیت ، اسیدهای آمینه را بافرهای خوبی می‌سازد.