آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چوب جویدن ، چوب جوی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
چوب جویدن ، چوب جوی

واژه انگلیسی
Wood chewing

توضیحات
نوعی رفتار غیرطبیعی در اسب که با جویدن چوب نرده‌های اصطبل مشخص می‌شود. این رفتار ممکن است عادتی باشد یا نمایانگر کمبود مواد غذائی باشد.