آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الکل چوب ، متانول ، متیل الکل ، الکل متیلیک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
الکل چوب ، متانول ، متیل الکل ، الکل متیلیک

واژه انگلیسی
Wood alcohol. CH۳OH; methanol; methyl alcohol

توضیحات
این الکل در ابتدا از تقطیر چوب به دست آمد و به همین دلیل الکل چوب نام گرفت. الکل متلیک فوق‌العاده سمی است و در صنعت مصارف مختلف دارد. برای غیرقابل شرب کردن الکل اتیلیک (اتانول یا الکل سفید) ، مقداری الکل متیلیک به آن می‌افزایند و آن را تحت عنوان الکل صنعتی به بازار عرضه می‌کنند.