آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پوست کنده ، پوست گرفته


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پوست کنده ، پوست گرفته

واژه انگلیسی
Without hulls. See dehulled

توضیحات
عاری شده از پوست یا پوستهٔ سخت خارجی؛ مثل ، پوسته خارجی برنج و دیگر دانه‌ها.