آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بدون جنین ، بدون گیاهک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
بدون جنین ، بدون گیاهک

واژه انگلیسی
Without germ. See degermed

توضیحات
خارج کردن یا جدا کردن کامل یا نسبی جنین از آندوسپرم نشاسته‌ای. اشاره است به بذور یا دانه‌ها.