آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منداب ، کلزا


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
منداب ، کلزا

واژه انگلیسی
Winter rape. Brassica napus, family Cruciferae

توضیحات
گیاهی است یک ساله که در اروپا از بذر آن روغن‌کشی می‌شود و در آمریکا به عنوان گیاه چراگاهی کشت می‌شود. بومی اروپا و آسیا.