آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پژمرده شدن ، پلاسیدن ، خم شدن


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پژمرده شدن ، پلاسیدن ، خم شدن

واژه انگلیسی
Wilt

توضیحات
پلاسیدن گیاهان یا محصولات گیاهی ، به ویژه پلاسیدن برگ‌های گیاه در اثر کمبود رطوبت.