آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کل سری یک محصول


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
کل سری یک محصول

واژه انگلیسی
Whole batch

توضیحات
به منظور مشخص کردن محصولات غذائی تولید شده در هر سری تولید ، به هر سری یک شماره سری تولید داده می‌شود که این شماره باید روی بسته‌بندی محصولات برچسب شود. از روی این شماره می‌توان مشخص کردن که هر محصول غذائی موجود در بازار متعلق به کدام سری تولید بوده است.