آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ذرت سفید


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
ذرت سفید

واژه انگلیسی
White corn

توضیحات
۱. ذرت دانه سفید. ۲. ذرت سفید با کمتر از ۲% ذرت با رنگ‌های دیگر. ۳. در انگلستان ، ذرت ، گندم ، یولاف و جو.