آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مواد محلول تخمیر آب پنیر


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
مواد محلول تخمیر آب پنیر

واژه انگلیسی
Whey fermentation solubles

توضیحات
آب پنیر همراه با مواد محلول در آب تولید شده در خلال تخمیر آب پنیر.