آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الویت ، حق تقدم مطلق؛ حق برتری مطلق


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
الویت ، حق تقدم مطلق؛ حق برتری مطلق

واژه انگلیسی
Absolute Priority

توضیحات
حق طلب‌کاران و سهام‌داران ممتاز است که مقدم بر دیگران باید به طلب خود برسند.