آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قیمت‌های مطلق


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
قیمت‌های مطلق

واژه انگلیسی
Absolute Prices

توضیحات
قیمت‌های پولی در مقابل قیمت‌های نسبی و آن قیمت کالاها و خدماتی است که مستقیماً برحسب مقدار واحد پولی بیان شده است. ن.ک:Price