آفتاب

واژه نامه های آفتاب

به کار انداختن ، فعال کردن


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
به کار انداختن ، فعال کردن

واژه انگلیسی
Activate.

توضیحات
۱. مولوکول‌‌های جسمی را فعال کردن. ۲. فعال کردن میکروارگانیسم‌‌های یک جسم از طریق قرار دادن آن در معرف هوا. ۳. فعال کردن مواد رادیو اکتیو ۴. تخلیص سنگ معدن توسط شستشو ۵. فعال کردن هرچیز.