آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آبیوتیک ، بیماری فیزیوژنیک


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آبیوتیک ، بیماری فیزیوژنیک

واژه انگلیسی
Abiotic disease. Physiogenic disease.

توضیحات
نوعی بیماری که عامل موّلد آن بی‌جان باشد؛ مثل ، امراض ناشی از کمبود مواد غذائی.