آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مؤسسهٔ استاندارد ملّی آمریکا


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مؤسسهٔ استاندارد ملّی آمریکا

واژه انگلیسی
American National Standards Institute (ANSI)

توضیحات
مؤسسه‌ای که استاندارهای مربوط به صنایع را تعیین و اجرای آنهار ا نظارت می‌کند.