آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تخصیص مخارج بالاسری ، تخصیص هزینه‌های جانبی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
تخصیص مخارج بالاسری ، تخصیص هزینه‌های جانبی

واژه انگلیسی
Allocation of overheads

توضیحات
فرآیند تخصیص مخارج بالاسری و عمومی به مراکز هزینه.