آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نشانی ، مقصد نهایی یک پیام


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نشانی ، مقصد نهایی یک پیام

واژه انگلیسی
Address

توضیحات
در کامپیوتر به تشخیص محل ذخیره بر روی حافظهٔ اصلی گفته می‌شود که ممکن است با یک نام شماره و یا برچسب مشخّص شود.