آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدیّریت همساز ، مدیّریت تعدیل‌پذیر


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مدیّریت همساز ، مدیّریت تعدیل‌پذیر

واژه انگلیسی
Adaptive management

توضیحات
مدیریّتی که بر اساس آن ، سازمان به گونه‌ای مناسب با محیط و مقتضیات آن تطبیق داده می‌شود.