آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیش از مقدار متعارف


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
بیش از مقدار متعارف

واژه انگلیسی
Above the line

توضیحات
در حسابداری یکی از شاخصهای سود است که در صورت سود و زیان منعکس می‌شود. در بودجه‌ریزی معمولاً اقلام مخارج جاری در بالای خط و غالب اقلام سود در پایین خط ظاهر می‌شود (در انگلستان). در تبلیغات معمولاً نوعی تبلیغ مستقیم است که از طریق تلویزیون ، جراید و سایر وسایل ارتباط جمعی صورت می‌گیرد. در مقابل آن واژه تبلیغ غیرمستقیم است که به تبلیغات زیر خط معروف است (مثل کاهش قیمت کالا در یک دوره‌ معین).