آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدل داده


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مدل داده

واژه انگلیسی
Data model

توضیحات
یک زبان رسمی برای شرح ساختمان‌‌های داده و عملیات روی آنها. معمولاً این زبان به موارد زیر تقسیم می‌‌شوند: DATA MANIPULATION LANGUAGE DATA DESCRIPTION LANGUAGE.