آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آدرس دهی غیرمستقیم


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آدرس دهی غیرمستقیم

واژه انگلیسی
Indirect addressing

توضیحات
به‌‌کارگیری آدرسی که مشخص‌‌کننده یک مکان حافظه حاوی آدرس مستقیم یا غیرمستقیم می‌‌باشد نام دیگر آن MULTILEVEL ADDRESSING است.