آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کلید RETURN


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کلید RETURN

واژه انگلیسی
RETURN key

توضیحات
کلیدی از صفحه کلید کامپیوتر که به معنای "اجرا کن یک جمله یا فرمان را" است. همانند کلید RETURN روی بعضی صفحه کلیدها.