آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیمایش نوری


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پیمایش نوری

واژه انگلیسی
Optical scanning

توضیحات
هر نوع روش ورودی که به‌‌وسیله آن اطلاعات برای پردازش ماشینی تبدیل می‌‌شود. این تبدیل به‌‌وسیله بررسی نسبی انعکاس آن اطلاعات روی زمینه‌‌ای که در آن ظاهر می‌‌شود صورت می‌‌گیرد.