آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اندازه حروف


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
اندازه حروف

واژه انگلیسی
Type size

توضیحات
اندازه و خانواده حروف که به‌‌صورت مجموعه نقاط معین بوده و اندازه‌‌گیری شده است. یک نقطه تقریباً یک هفتادو دوم هر اینچ می‌‌باشد. نقاط ، یک معیار تقریبی از اندازه عمودیی حروف را می‌‌دهند.